Årsmöte nästa – Del 4

GAIS är sina medlemmar, och allt vi gör med och för vår klubb. För en modern elitklubb kombineras detta med ett behov av väldigt mycket pengar. Därför blir ekonomin ett av årsmötets viktigaste frågor.

Tyvärr pratas det oftast ekonomi i väldigt svårtillgängliga ordalag vilket betyder att många på ett årsmöte inte riktigt förstår vad man röstar om.

Egentligen är ekonomi väldigt enkelt. Ekonomi betyder att hushålla, det vill säga att man behöver större (åtminstone lika stora) inkomster än utgifter. Resultatet blir antingen positivt eller negativt och är tämligen avgörande för en förenings fortlevnad.

Det är alltså av största vikt att styrelsen på ett öppet och pedagogiskt sätt presenterar årsbokslut (vad som hänt ekonomiskt) såväl som budget (hur vi tror att kommande år blir). Lika viktigt är att alla medlemmar tar sitt ansvar och sätter sig in i dessa frågor, vilket förutsätter att man får tillgång till handlingar innan årsmötet.

Bokslutet består av en resultatrapport respektive en balansrapport som skall redovisas och godkännas. Resultatrapporten är oftast lättast att förstå då den konkret visar HUR pengarna kommit in respektive gått ut under året, alltså intäkter och utgifter. Differensen ger årets resultat.

Balansrapporten skall visa VAR värdena i föreningen finns, alltså balansen mellan tillgångar och skulder. Balansrapporten visar inte bara årets förändringar utan tar också hänsyn till tidigare års vinster och förlust. Med andra ord, börjar du året med en ackumulerad (hopsparad) vinst, alltså pengar i kassan, så har du råd med ett eller flera förlustår tills den samlade vinsten är borta.

I balansrapporten vill man att så mycket som möjligt av tillgångarna skall vara finansierade av det egna kapitalet (alltså egna pengar) och inte genom skulder. Ju större eget kapital desto bättre balans!  Tillgångarna är dels konkreta poster såsom hur mycket pengar som finns på bankkontot, men också mer svårbedömda poster som t.ex. värdet på fastigheter eller en spelartrupp. I bokföringen finns ett bokföringsmässigt pris på detta, som dock inte alltid stämmer överens med verklighetens marknadspris, vilket blir ett problem om värdena behöver realiseras till konkreta pengar.

Därför har man också revisorer som har till uppgift att granska räkenskaperna, och som utifrån detta ger årsmötet en rekommendation om styrelsen skall få ansvarsfrihet eller ej.

Anser årsmötet att styrelsen inte redovisat ett fullständigt bokslut, oavsett det handlar om olaglighet, otydlighet, tidspress eller okunskap, så ger man inte styrelsen ansvarsfrihet. Det betyder att det krävs ytterligare ett extra årsmöte där styrelsen redovisar ett komplett och riktigt bokslut.

Detta behövs ibland, men är naturligtvis olyckligt för föreningen. Därför är det så viktigt att bokslut och verksamhetsberättelse redovisas i tid innan årsmötet, så att eventuella frågetecken kan påpekas och rättas till i tid till årsmötet.

Den 6 mars 2014 kl 18.00 i Folkets Hus är det årsmöte. Kom, och var påläst, för GAIS bästa!