Stadgar

(Reviderade 18 december 2004, 14 november 2005 och 9 december 2010)

1. FÖRENINGEN

§1.1 Namn

Föreningens namn är ”Gårdakvarnen”.

§1.2 Syfte

Föreningens syfte är att stödja Göteborgs Atlet och Idrottssällskap. Föreningen skall bedriva verksamheter som samlar alla GAIS-supporters.

§1.3 Aktivitet

Föreningen skall verka för att öka antalet gaissupportrar samt att främja sammanhållningen mellan dessa genom att
· Anordna bussresor till bortamatcher
· Skapa god stämning på matcherna
· Anordna aktiviteter för supportrarna även utanför matchdagar

§1.4 Ideologi

Gårdakvarnen är en religiöst och politiskt obunden förening.

§1.5 Möten

Föreningen skall hålla ett årsmöte en gång om året, varvid föreningens medlemmar kallas. Detta skall ske efter ordinarie tävlingssäsongs slut, d.v.s. under november eller december månad. Dessutom kan föreningsmöten sammankallas av styrelsen när så behövs.

§1.6 Ändring av stadgar

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet. Ändring eller förslag till nya stadgar ska inkomma minst en månad innan årsmöte.

§1.7 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet. Vid upplösning av förening skall föreningens tillgångar tillfalla GAIS U-sektion.

§1.8 Information till föreningens medlemmar

Information till föreningens medlemmar sker företrädesvis via föreningens hemsida och/eller e-postlista.

2. MEDLEMMAR

§2.1 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla. Förenings medlemmar som skadar föreningens anseende eller motarbetar dess syfte, kan uteslutas av styrelsen med omedelbar verkan. Uteslutning skall bekräftas av nästkommande föreningsmöte. Vid beslut av uteslutning krävs minst 2/3 majoritet i styrelsen.

§2.2 Hedersmedlemskap

Person som på extraordinärt vis har verkat för föreningens fromma kan av styrelsen föreslås till hedersmedlem. Beslut om utnämnande av hedersmedlem fattas av årsmötet och bekräftas genom överlämnade av särskild utmärkelse. Hedersmedlemskap medför permanent befrielse från erläggande av årsavgift.

§2.3 Avgifter

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

§2.4 Utträde

Utträde på egen begäran bekräftas skriftligen. Medlemsavgiften återbetalas ej.

§2.5 Rösträtt

Varje medlem har rösträtt med en röst vid föreningens möten. Rösträtt kan ej överlåtas. Röstberättigade är medlemmar som har betalat medlemsavgift 30 dagar innan årsmötet. Vid omröstningar fattas beslut vid enkel röstövervikt förutom vid ändring av stadgar och upplösning av föreningen, se paragraf 1.6 och 1.7. Vid oavgjord omröstning har den sittande ordföranden utslagsröst.

3. ÅRSMÖTE

§3.1 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Det skall hållas efter ordinarie tävlingssäsongs slut, d.v.s. under november eller december månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

§3.2 Kallelse

Kallelse, med motioner, till föreningens möten distribueras via föreningens hemsida minst fjorton dagar i förväg.

§3.3 Dagordning

Årsmötets dagordning skall innehålla; verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, balansräkning, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, val av ny styrelse (specifikt ordförande och kassör samt övriga ledamöter), fastställande av firmatecknare och val av revisorer. Medlemmar äger rätt att inkomma med motioner till årsmötet, vilka skall vara styrelsen tillhanda senast 31 oktober så att de kan inkluderas i kallelsen.

4. STYRELSEN

§4.1 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter, sköter föreningens löpande förvaltning och är ansvarig inför årsmötet.

§4.2 Ersättare

Ersättare för enskild avgående styrelseledamot utses av sittande styrelse vid styrelsemöte. Ersättare för styrelseledamöter som vid ett och samma tillfälle avgår och tillsammans uppgår till 1/3 av sittande styrelse eller mer utses av extra föreningsmöte.

§4.3 Styrelsemötets utlysning

Rätten att utlysa styrelsemöte tillkommer ordföranden eller dennes ställföreträdare. Styrelsemöten skall ske minst en gång i kvartalet.

§4.4 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelsemedlemmar kallas till styrelsemöte och minst hälften är närvarande.

5. REDOVISNING

§5.1 Räkenskaper, förvaltning

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer.

§5.2 Firmateckning

Föreningen tecknas av kassör och ordförande var för sig.

(Reviderade 18 december 2004 och 14 november 2005)