Protokoll från STORT möte 18/1

Ett möte ang. en nationell samverkan mot brottslighet i samband med idrottsevenemang, enjoy.Nationell samordning för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang Ku 2011:03

Sekreterare Stefan Dellså

Minnesanteckningar från möte i Västra Götalands län den 18 januari om Nationell samordning mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang:

Deltagarförteckning Landshövding Lars Bäckström Björn Eriksson, nationell samordnare Stefan Dellså, nationell samordning

IFK Göteborg Lars-Rune Bohlin, styrelseledamot Tommie Elgestål, säkerhetsansvarig

GAIS Johan Gunnebo, evenemangsansvarig Erik Bergkvist, SLO Annica Persson, säkerhetsansvarig Pär-Åke Sandström, säkerhetsansvarig GAIS styrelse

IF Elfsborg Stefan Andreasson, klubbchef Björn Bördin, säkerhets- och evenemangsansvarig Erik Sjölin, SLO-ansvarig

BK Häcken Nicklas Möller, säkerhetsansvarig

Malmö FF Peter Åhlander, SLO

Got Event AB Åke Söderberg, security manager

Föreningen Svensk Elitfotboll Bengt Kjellberg

Västergötlands Fotbollförbund Gerhard Sager, ordf., matchdelegat, Svenska Fotbollförbundet

Svenska Fotbollförbundet Per Svärd, matchdelegat, Svenska Fotbollförbundet

Svenska Fotbollssupporterunionen Karl Lundén, vice ordf. Svenska Fotbollssupporterunionen

Frölunda HC Bertil Carlsson Kristina Bodin, marknad Christian Brandin

Göteborgs stad Mikael Oskarsson, Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet
Sven Lindgren, Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet

Borås stad Erik Hang, arenaansvarig Borås stad Åsa Skytt, samordnare drog- och brottsförebyggande arbete

Polismyndigheten i Västra Götaland Erik Nord, chef länsordningspolisen Martin Fredman, yttre kommissarie Anders Hallesjö, supporterpolis

Åklagarmyndigheten i Västra Götaland Lisbeth Johansson, kammarchef/överåklagare Ann-Sofie Prahl, kammaråklagare Liselotte Nilsson, kammaråklagare

Länsstyrelsen i Västra Götaland Matilda Johansson, projektledare Sociala risker Lars Andersson, enheten för social hållbarhet Börje Karlsson, enheten för social hållbarhet

Välkommen! Landshövding Lars Bäckström hälsade alla välkomna till dagens möte om Nationell samordning mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang. Idrotten är ett verktyg för att bygga samhället och idrottsrörelsen är en stor folkrörelse. Länsstyrelsen arbetar bl.a. med frågor om ett socialt hållbart samhälle och därför genomförs detta möte här på Länsstyrelsen. Alla ni som är här är politiker, men inte partipolitiker!

Inledning och kort presentation av deltagarna Den nationelle samordnaren Björn Eriksson redovisade kort sin bak¬grund, främst vad gäller engagemang inom idrottsvärlden. Deltagarna presenterade sig kort.

Information om uppdraget och om hur den nationelle samordnaren arbetar Björn Eriksson redovisade det nationella samordningsuppdraget: Motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang och förbättra sam¬verkan mellan parterna. Den nationelle samordnaren ska inte ta över ansvar från myndigheter och organisationer.

Fem huvuduppgifter:
– Legala frågor (tillträdesförbudslagen, personuppgiftslagen/PUL, ordningslagen, lagen om kameraövervakning samt lagen om maskeringsförbud m.fl.)
– Nationell modell för att kartlägga ansvarsfördelning, samverkan och uppföljning, informationsutbyte
– Goda exempel från den positiva supporterkulturen
– Kartlägga idrottsrelaterad brottslighet och föreslå möjliga motåt-gärder
– Struktur för det brottsförebyggande arbetet, inkl alkohol och droger

Uppgifter utöver kommittédirektiven är utredning om anmälningsplikt samt kostnader för polisbevakning. Utredaren ska lämna sin slutrapport senast den 31 mars 2013, men utredaren har möjlighet att lämna delrapport/-betänkande dessförinnan. Utredningen ska också ses som en process, där rutiner m.m. klargörs under arbetets gång och där alla parter har ett ansvar att medverka.
Vi har för avsikt att lämna ett delbetänkande i mitten av april och något senare en skrivelse om anmälningsplikt.
Några reflektioner från Björn: Mediebilden i år har blivit lite skev, främst vad gäller fot¬bollen, med anled¬ning av tre avbrutna matcher. Det har varit mindre stök inne på arenorna (som vanligt har det varit en del bråk utanför arenorna såväl före som efter match) och publiken har ökat i antal.
Medvetenheten hos parterna har ökat. Stockholmserfarenheterna är i någon mening basen för direktiven, men det är ytterst viktigt med erfarenheter från hela landet. Detta är det fjärde mötet ute i landet (vi har tidigare besökt Skåne, Östergötlands och Örebro län). Vi kommer även att besöka England och Tyskland. Det är viktigt att få ta del av erfarenheter, problem och glädjeämnen i de olika länen.

Böter i samband med olika förseelser inne på arenan: I elitserien i is-hockey har regelsystemet ändrats från och med denna säsong. Om den arrangerande klubben har gjort ?allt? (dvs. följt regelverket) för att förhindra att det in¬träffar störningar utgår inte böter, men om säkerheten åsidosatts får klubben böta. Dessa pengar ska användas för säkerhetsåtgärder inom is¬hockeyn. Från fotbollssäsongen 2012 har regelverket delvis ändrats, vilket innebär att böter kan nedsättas, om klubben har vidtagit ?alla? säkerhetsåtgärder. Kanske borde samma regelverk användas inom fotboll och ishockey?
Kameraövervakning: Det är viktigt att kunna lagföra dem som begår brott i samband med idrotts¬arrangemang. För detta krävs att den enskilda individen kan identifieras. Detta förutsätter att kamerorna har en god kvalitet och är tillräckliga till an¬talet. I dag är kvaliteten skiftande. Detta är en fråga som har hög prioritet såväl inom fotbollen som ishockeyn.

Anmälningsplikt: Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att komma med ett förslag om an¬mälningsplikt. Det skulle innebära att de som har tillträdes¬förbud skulle få an¬mäla sig på en polisstation innan en match, så att de inte har möjlighet att ta sig in på arenan. Av denna anledning har den nationelle samordnaren fått i uppdrag att titta närmare på denna fråga. Det hänvisas i många fall till an¬mäl¬ningsplikten i Eng¬land, men den gäller inte när två engelska lag möts i England utan endast när engelska landslaget eller ett klubblag spelar utanför England eller Wales.
Betalning för supporterpolisen: Polismyndigheten i Stockholms län har tagit beslut om att ta betalt om Polismyndigheten i arrangörslänet begär att supporterpolis från Stockholm ska följa med på Stockholmslagens borta-matcher. Denna tjänst ska också beställas hos Polismyndigheten. Det finns nu en oro för att man inte beställer denna tjänst, vilket kan påverka säker-heten i negativ riktning. Kanske borde denna tjänst ingå i den s.k. nationella förstärkningsorganisationen (NFO)? Björn tog också upp vissa legala frågor:

Identifiering av dem som har tillträdesförbud: En klubb har inte rätt att föra register över dem som har tillträdesförbud. Personuppgiftslagen/PUL lägger hinder i vägen för detta. Djurgården Fotboll har efter ansökan till Datainspektionen (DI) fått undantag från 21§ i PUL, vilket innebär att de äger rätt att föra register (inkl. ha bilder) på dem som har tillträdesförbud och arrangörsavstängning. Detta gäller emellertid bara på hemmaarenan. Det är ett önskemål från förbund och klubbar att det ska ges möjlighet att ha ett centralt register över alla i Sverige som har tillträdesförbud. Vid en match t.ex. mellan AIK och IFK Göteborg skulle hemmaklubben få uppgift över alla från de två klubb¬arna som har tillträdesförbud. Det skulle vara nästan ogörligt om alla elitklubbar i fotboll och ishockey skulle begära undantag hos DI. Det har framförts önske¬mål om att det skulle vara tillåtet att föra denna typ av register. Detta skulle t.ex. kunna regleras i tillträdes-förbuds¬lagen. Detta är en fråga vi kom¬mer att titta på.

Vad gäller tillträdesförbudslagen har följande synpunkter kommit upp från förbund och klubbbar m.fl.: Det vore bra om tiden för tillträdesförbud kunde utökas till tre år (maxtid) samt att tillträdesförbudet borde omfatta även en yta utan¬för arenan. Annars kan de med tillträdesförbud vara med och störa ordningen utanför arenan såväl före som efter matchen. Om tillträdes¬för¬buds¬tiden utökas bör straffet vid överträdelse också utökas. Det finns möjlighet att besluta om tillträdesförbud för mer än en idrott (t.ex. fotboll, ishockey och bandy), men det måste framgå av anmälan/ansökan till åklagaren att detta önskas. Detta sker i några fall. Det upplevs att handläggningen av tillträdesförbud är olika i de olika länen.

Det finns en lag om maskeringsförbud, men den gäller inte inne på idrotts-arenor. Förslag har kommit om förbud även inne på arenorna, då många maskerar sig i samband med bl.a. bengalbränning och därmed försvåras identifiering av de skyldiga.

Stefan Dellså kompletterade med ett par punkter:

Pyroteknik: Ett stort problem är pyroteknik på arenorna. Enligt ordnings-lagen är det förbjudet att föra in pyroteknik på en idrottsarena och därmed naturligtvis också att använda pyroteknik. Det är i dag näst intill omöjligt att stoppa införsel av dessa varor, trots att man ibland använder pyroteknik¬hundar, genomför kroppsvisitation och i några fall även använder larmbågar, då knallskott m.m. är små och kan gömmas på en del känsliga ställen. I många fall är det troligen andra än åskådarna som för in sådana varor. Om pyro¬teknik används på en fotbollsarena får fotbollsklubben böter.

Alkohol- och drogfrågor: Alkohol (och även narkotika) är många gånger skulden till brottslighet och våld i samband med idrottsarrangemang. Det måste vara en ansvarsfull alkoholservering och det är viktigt med tillsyn av att lagarna efterföljs. Det ska inte vara lägre toleransnivå vid en match än vad som gäller på krogen, dvs. de som är märkbart berusade ska inte komma in på arenan och de som blir märkbart berusade innan på arenan ska avlägs¬nas. Det kan emellertid vara svårt att stoppa folk från arenan, om de kommer i stort antal och kanske också är aggressiva.
Vid internationella fotbollsmatcher är det alkoholfritt på läktarna. Svenska Hockeyligan har tagit fram en alkohol- och drogpolicy för Elit-serien.

Arenasäkerhet: Arenasäkerheten är bristfällig på många arenor, framför allt i Superettan, och i många fall krävs dyra investeringar för att leva upp till regelverket. Det finns en överenskommelse med klubbarna att arenorna ska ha en viss stan¬dard. Svenska Fotbollförbundet genomför regelmässigt arena¬inspektioner. En PM om arbetet i utredningen delades (bifogas minnesanteck¬ning¬arna).

Situationen i Västra Götalands län

IF Elfsborg
Säkerhetschef Björn Bördin: Det har lagts stora resurser på säkerhet på arenan som invigdes 2005 och det är en bra stöttning i denna fråga från styrelsen. Klubben har bra kontakter med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten samt med fältgrupper från Borås stad. En person arbetar med förebyggandefrågor. Det är nolltolerans vad gäller pyroteknik (det är enligt ordningslagen dess-utom förbjudet att föra in, och därmed också att använda pyroteknik, inne på arenan). Det är tveksamt med anmälningsplikt. Kostnader för polisbevakning är f.n. inte aktuellt för Elfsborg, som inte är ett idrottsAB. Det bör klargöras vilken kvalitet kamerautrustningen ska ha. Det gäller att vara positiv och tillmötesgående mot bortasupportrar.

Erik Hang, Borås stad: Staden har ett mycket bra samarbete med klubben. Det gäller att ha framförhållning vad gäller investeringar på arenan.

Anders Hultin, Guliganerna: Guliganerna har ca 1 200 medlemmar. Det gäller att känna delaktighet i klubben och föreningsdemokrati är ett viktigt begrepp. Viss kritik finns mot tillträdesförbudslagen. Vi är emot anmäl-nings¬plikt. Klubbchef Stefan Andreasson informerade om European Club Association (ECA). Han tryckte också på två viktigt begrepp; relationer och samverkan. Schweiz kan vara ett intressant land att besöka för att se hur de arbetar med säkerheten kring fotbollsarrangemang.

Erik Sjölin, SLO: Dialogen med supportrarna är viktig och det gäller att uppmärksamma den positiva supporterkulturen. Samarbetet med polisen är bra och det genomförs dialogmöten med dem.

IFK Göteborg Lars-Rune Bohlin, styrelsen, med särskilt ansvar för säkerhetsfrågor: IFK har en stor grupp med problemsupportrar (ca 100 personer i den mest hårdföra gruppen; Wise men). Klubben har möten med Kamratunionen, som består av de olika supporterföreningarna. Det brottsförebyggande arbetet är mycket viktigt. Datum och klockslag för matcher kan vara avgörande för om det ska bli en lugn match eller om det ska bli stökigt.

Det vore bra om området för tillträdesförbud kunde utökas. Ingen synpunkt på anmälningsplikt. Det vore bra med ett centralt register över dem som har tillträdesförbud och arrangörsavstängning. IFK har ca 20 med tillträdes¬för¬bud och ungefär lika många med arrangörsavstängning. Det förs en dialog med dem som missköter sig.

IFK stöder SLO-funktionen och rekrytering pågår.

5-6 ordningsvakter brukar åka med på bortamatcherna.

Det kan vara problem vid inpasseringen, främst när 08-klubbarna kommer på besök. Kontakten med GAIS är bra.

Supportergruppen Änglarna: Änglarna har ca 2 000 medlemmar. De olika supporterföreningarna ingår i Kamratunionen. Ett manifest har tagits fram, vilket går ut på att inga ordningsstörningar ska förekomma på och runt arenan.

GAIS Per-Åke Sandström, styrelsen, med särskilt ansvar för säkerhetsfrågor: Det är i regel lugnt vid matcherna. Klubben har formella och informella samtal med supportergrupperna. Inom klubben finns en supporteransvarig/SLO. Media har en stor roll i hur ?verkligheten? skildras. Hur kan vi påverka media?

Tillträdesförbudsprocessen är relativt trög. Betalning för polisbevakning är inte aktuellt för GAIS (ej idrottsAB), men rent principiellt är jag emot det. Vi har nolltolerans vad gäller pyroteknik. Det kan bli stökigt, bl.a. när Helsingborg kommer på besök (uppgörelser). Detta är emellertid en polisfråga. Det är viktigt att ta hand om (positiva) bortasupportrar på ett trevligt sätt. GAIS hårdföra grupp består av ca 50 personer. En person har tillträdes-förbud. Arrangörsavstängda kan få gå på matcherna, om man ?arbetar? åt GAIS.

Fredrik Carlsson, klackrepresentant: Största problemen är vid bortamatcher. Vi har en bra dialog med supporterpolisen, medan ?bortapolisen? sällan lyssnar på oss. Dialogen med GAIS är god.

BK Häcken Nicklas Möller, säkerhetsansvarig: Klubben har inga direkta problem vid matcherna, förutom när det kommer många bortasupportrar. Det är viktigt att ta emot bortasupportrarna på ett positivt sätt. På arenan finns tre kameror. Supportrarna är representerade i styrelsen och klubben har en dialog med supporterföreningen (Getingarna).

Malmö FF Peter Åhlander, SLO: Malmö FF arbetar långsiktigt med de unga support-rarna och vi har regelbundna möten med den officiella supporterföreningen MFF Support. Det förs en fortlöpande dialog med ungdomar som inte sköter sig. Föräld¬rarna är viktiga i detta arbete. Supportrarna kan vara den bästa reklamen för klubben. Tifon kan bidra med att höja stämningen och den är viktig. Det är ofta olika poliser i samband med matcher och därför varierar kun-skaperna. Kanske skulle Svenska Fotbollssupporter¬unionen (SFSU) delta i utbildningar för polisen?

Supportrarna gör en egen utredning hur de ska ställa sig till pyroteknik. Det har förekommit presskonferenser där polisen, klubben och MFF Support har deltagit.

Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) Karl Lundén, ordf, SFSU: Jag håller med om mycket som har sagts, men inte allt. Vad är egentligen syftet med tillträdesförbud och arrangörsav-stäng¬ning?

En viktig fråga är pyroteknik och vi arbetar med denna fråga. Den borde kunna vara tillåten under ordnade former. Det kommer inom kort att gå ut ett pressmeddelande från Svenska Fotbollförbundet (SvFF), Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) och SFSU om pyroteknik. Anmälningsplikt vore nonsens. SFSU har inga kommentarer om maskeringsförbud. Viktiga begrepp är delaktighet och föreningsdemokrati. Polisen arbetar olika i de olika länen. Det skulle behövas en mer nationell samsyn.

SLO-funktionen var från början en idé från supportrarna och vi ser mycket positivt på denna funktion, samtidigt som vi inser att rollen är svår, varför det skulle behövas en stödfunktion. Kanske kan länsstyrelserna ta denna roll?

Björn Eriksson föreslog att SFSU skulle komma in med en skrivelse om pyroteknik till den nationelle samordnaren.

Frölunda Indians Bertil Carlsson: Frölunda har aldrig haft något tillträdesförbud. Kostnader för polisbevakning är inte aktuellt (ej idrottsAB). Anmälnings-plikt?

Det skulle behövas fler kameror i Scandinavium. Svenska Hockeyligan (SHL) gör ett enormt arbete och har bl.a. tagit fram riktlinjer för alkohol- och drogfrågor, pyroteknik samt för laserpekare. Samarbetet med supporterpolisen är mycket bra. Frölunda har inte några mobila kameror.

Problem: Det kan vara vissa problem när 08-klubbarna och Luleå kommer på besök och även när Färjestad kommer (?de gillar pyroteknik?). I bland händer det också att riskgrupper från fotbollen kommer på besök. Daniel Persson, ordf. supporterföreningen Goa Gubbar: Supporter¬förening-arna inom ishockeyn är i regel yngre och det är lättare att komma till rätta med problemen än inom fotbollen. Det är störst problem vid bortamatcher. Ordningsvakterna i Stockholm kan vara lite adrenalin¬stinna. Vi har inga problem med supporterpolisen.

Åklagarmyndigheten Ann-Sofie Prahl: Inom Västra Götalands län finns det särskilt utsedda åklagare för idrottsrelaterade frågor (två av dessa åklagare är här i dag). Vid högriskmatcher har myndigheten bakjour.

Delgivningen om vilka som fått tillträdesförbud fungerar väl. Myndigheten har en löpande dialog med supporterpolisen. Vi ser positivt på ett utökat område för tillträdesförbud och även på anmäl-nings¬plikt. Om tillträdesförbudet utökas tidsmässigt är det viktigt att också höja maxstraffet vid överträdelse. Vi säger också ja till maskeringsförbud.

Ordningsvakternas område utanför arenan är litet och därför är det inte ett tillräckligt stort område, om tillträdesförbudet ska utökas utanför arenan. Kameraövervakningen är viktig för att kunna identifiera dem som begår brott.

GAIS: Det borde bara var supporterpoliser som gör anmälan om tillträdes-förbud (vilket det i regel också är). Myndigheten är positiv till ett centralt register över dem med tillträdes¬¬¬för-bud.
Polismyndigheten (här är också en del kommentarer som framfördes vid olika punkter) Det händer att polisen åker till bortaklubbar och talar med supportrarna för att tala om vilka krav som ställs. I bland kan polisresurserna vara överdimensionerade. Polisen har ingen synpunkt på Riksidrottsförbundet (RF) som an¬svarig för register över dem med tillträdesförbud och arrangörsavstängning. Det är många gånger svårt för polisen att veta vilka som är positiva support¬rar och vilka som tillhör destruktiva grupper.

Erik Nord, chef länsordningspolisen: Polisen har en central roll i arbetet mot idrottsrelaterat våld och det är fem årsarbetskrafter som arbetar med dessa frågor. Polisen är på rätt väg och det har blivit stadga i supporterpolisverksamheten. Uppdelningen med evenemangspolis och supporterpolis är inte bra.

6-8 matcher brukas klassas som högriskmatcher. När det händer något inne på arenan är det många gånger svårt för polisen att agera. Den nya ordningsvaktsutbildningen är viktig. I villkoren inför en match anger polisen hur många ordningsvakter det ska finnas. Polisen har en del synpunkter på vissa säkerhetshöjande åtgärder utanför Gamla Ullevi.

Frågor att fundera på: Dag och tid för match samt ta bort ståplatser. Replik från Karl Lundén, SFSU: Varför ska ståplatser förbjudas. Det finns inga belägg för att det då skulle bli bättre. Det kunde vara lämpligt om en taktisk rådgivare åkte med vid vissa borta-matcher. Knallskott är ett bekymmer och de slängs också ibland mot poliser. Vid vissa matcher gör polisen en kraftsamling mot narkotika.
Landshövding Lars Bäckström Länsstyrelsen arbetar med ett antal frågor som har bäring på dagens ämne, t.ex.: ? Tillstånd och tillsyn över kameraövervakning ? Tillsyn över ordningsvakter ? Lokala ordningsstadgan ? Tillsyn över pyroteknik ? Tillsynsvägledning över kommunernas hantering av alkoholfrågor
Got Event Åke Söderberg, security manager: Pyroteknik är ett stort problem med bl.a. skaderisk för personalen. Det är svårt (näst intill omöjligt) att stoppa införsel av pyroteknik. Det är ibland problem med Länsstyrelsen vad gäller kameror. Det är en snabb utveckling på kamerasidan, men vilka krav ställs på utrust-ning¬en?
Länsstyrelsen Länsstyrelserna i de tre storstadslänen har gemensamt gjort en kartläggning (2009) åt Statens folkhälsoinstitut över alkoholserveringen vid idrotts¬arrangemang och bl.a. föreslagit att motsvarande kartläggning ska göras i andra län.
Sammanfattning och avslutning Björn Eriksson tog avslutningsvis upp ett par frågor: ? Regional samordning inom Västra Götalands län? Vi är beredda att komma ner och berätta om samordningen i Stockholms län. ? Hör gärna av er till oss med förslag eller synpunkter. ? Tack för ett givande möte. Landshövdingen avslutade mötet och önskade välkommen till lunchbordet.
Stefan Dellså